دانلود رایگان


پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدنبخشی از متن:
در طبیعت ده ها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و ... بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.
روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از 200 متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئيك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (83) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از 300 آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از90% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (30% آن در استخوانها 60% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (82) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملكرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
(1) مقدمه
1-1 متابولسیم روی
1-1-1 پیشگفتار
1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی
1-1-1-3تاریخچه
1-1-2متابولسیم روی
1-1-3-کمبود روی در بدن
1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟
1-1-4-مسموم کنندگی ZinC
1-1-6-استفاده‌های پزشکی
1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی
1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی
1-1-7-2-مکانیسم فعالیت
1-1-8-محرکهای دارویی
1-1-9-نتیجه
1-1-9-1فعل و انفعالات
1-1-9-2مکملهای مغذی (83) Nutritinal supplement
1-1-9-3-نحوه مصرف روی
1-1-2-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism)
1-2-1-توزیع آهن در بدن
1-2-2-هموگلوبین
1-2-3-ذخیره آهن
1-2-4-جایگاه انتقالی ‌آهن
1-2-5-جذب آهن (Iron absorption)
1-2-5-1مکانیسم جذب آهن
1-2-6-فریتین سرم (serum ferritin)
1-2-6-ساختمان فریتین
1-2-6-2برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین
1-2-6-3-عمل فریتین در بدن
1-2-6-4-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی
مقادیر نرمال آهن سرم
1-2-7-1تغییرات روزانه در آهن سرم
1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم
1-2-8-1- ملاحضات کلی
1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی
1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی
1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم
1-2-9- روش اول
1-2-9-2-روش دوم (روش رزین)
1-2-9-3- روش سوم
فصل دوم: مواد، وسایل، روشها
2-1 مواد
2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده
3-3- روشهای دستگاهی
2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری
2-4-1 تعیین طول موج ماکزیمم
2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین
2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین
2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین
2-4-3 بررسی اثر روی
2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین
2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین
2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین
2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی
2-4-3-5 اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات
2-5- آزمایشات دیالیز تعادلی
2-5-1 محلول‌های لازم
2-5-2- طرز کار با دستگاه
2-5-3- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین
2-5-4- روش کنترل PH
2-5-5- طرز اندازه گیری آهن
2-5-5-1- روش کار
2-5-6- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین
فصل سوم: نتایج
3-1 تیتراسیون اسپکتروفتومتری
3-1-1 تعیین طول موج ماکزیمم
3-1-1-2- اثر روی بر روی متالوتایونین
3-1-1-3 اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه
3-1-2 بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین
3-1-2-1 اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین
3-1-2-2 اثر زمان
3-1-2-3 اثر یون بیکربنات
3-1-2-4 اثر اسید سیتریک
3-1-2-6 اثر PH
3-1-3 بررسی اثر روی
3-1-3-1 اثر تغییرات غلظت روی
3-1-3-2 اثر رقابتی روی با آهن
3-2 نتایج حاصل از آزمایشات دیالیز تعادلی
3-2-1 تعیین ثابت باندینگ آهن به ترانسفرین
فصل چهارم: بحث
آزمایشات Invitro
Refrencesپایان نامه جذب روی در بدن


پایان نامه متابولیسم جذب آهن


اثر تداخلی روي در جذب و انتقال آهن


اثر تداخلی روی در جذب آهن


متابولیسم جذب روی در بدن


دانلود پایان نامه تغذیه


تاثیر تغذیه در جذب آهن


روش جذب و انتقال آهن در بدن


برریس روش های جذب آن در بد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن | داک کده ...

رشته حقوق و علوم ... پایان نامه دکتری . رشته دندان ... کار در شرکت ...

دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

دانلود,دانلود پایان نامه,پایان نامه,مقاله,دانلود مقاله,مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي,اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين,بررسي چگونگي جذب آهن توسط ...

دانلود پایان نامه رایگان اثرات تداخلی روی در جذب آهن

عنوان : مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن چکیده آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است.

دانلود مقاله مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات ...

پایان نامه شیمی-مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال ...

پایان نامه شیمی-مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن بخشی از متن: در طبیعت ده ها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در ...

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن | پایان نامه ...

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

دانلود پایان نامه رشته شیمی با موضوع مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن سایت کافی نت آنلاین-دانلود پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد پيشگفتار در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن ...

پایان نامه بررسی مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پایان,نامه بررسی,مطالعه,اثرات,تداخلی,انتقال,,پایان نامه بررسی مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,ژورنال فایل

مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان ...

دانلود پایان نامه رایگان اثرات تداخلی روی در جذب آهن

عنوان : مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن چکیده آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است.

تحقیق درمورد مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

تحقیق درمورد مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهننام فایل : مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 115 حجم : 2556 کیلوبایت فصل اول(1) مقدمه1-1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار.....جزئیات بیشتر ...

پایان نامه بررسی مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پایان,نامه بررسی,مطالعه,اثرات,تداخلی,انتقال,,پایان نامه بررسی مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن,ژورنال فایل

دانلود مقاله مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات ...

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن

اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن,,پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن,هر آنچه که می خواهید

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن در بدن بخشی از متن: در طبیعت ده ها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در ...

مقاله42_مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن - پروژه ها

مقاله42_مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن - پروژه ها کتاب , معرفی کتاب , کتاب فارسی , معرفی کتاب ها , کتب , دانلود کتاب , کتاب جدید , خرید کتاب , کتاب دانشگاهی

تحقیق درمورد مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

تحقیق درمورد مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهننام فایل : مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 115 حجم : 2556 کیلوبایت فصل اول(1) مقدمه1-1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار.....جزئیات بیشتر ...

تحقیق درمورد مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

تحقیق درمورد مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهننام فایل : مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن فرمت : .doc تعداد صفحه/اسلاید : 115 حجم : 2556 کیلوبایت فصل اول(1) مقدمه1-1 متابولسيم روي 1-1-1 پيشگفتار.....جزئیات بیشتر ...

طرح توجیهی بازیافت روی و آلومینیوم از ظروف آبمیوه


اسلام و حقوق بشر


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نائین (واقع در استان اصفهان)


پروژه تولید الیاف کربن و کاربردهای آن در صنعت


تحقیق هوش فرهنگی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان گلستان


ایمنی آسانسورها و پله های برقی در برابر آتش سوزی


نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) استان گلستان


مقاله روش تحقیق گرند تئوری بررسي علل افزایش سن ازدواج دختران


پاورپوینت اصول آرماتور گذاری و قالب بندی 55 اسلاید